We gaan voor goede samenwerking!

 Dit betekent dat…

Team geboortezorg
We als team binnen het Netwerk Geboortezorg Rivierenland nauw samenwerken. We kennen elkaar goed, respecteren elkaar, geven elkaar feedback en hebben vertrouwen in elkaar. We weten van elkaar wie wat het beste kan. We pakken gemakkelijk de telefoon en we kunnen snel schakelen met elkaar. Aandachtspunten voor zwangere, partner of kind worden als gezamenlijk ervaren en, waar van toepassing, gezamenlijk opgepakt. En als het nodig is besluiten we gezamenlijk.

Eén geheel
De zwangere en haar partner ervaren de zorg en begeleiding als een geheel en als van een en hetzelfde (overkoepelende) samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband noemen wij ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’ (werknaam). Vanuit dit netwerk werken we met alle betrokken zorgverleners nauw samen, als het ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ (werknaam).

Het ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ ondersteunt de zwangere, haar partner en het (aanstaande) kind vanaf preconceptie tot en met de overdracht aan de Jeugd Gezondheidszorg. De cliënt ervaart onze zorg als een naadloos in elkaar overlopend geheel. Ook als de zorg door een andere zorgverlener wordt overgenomen. Hierbij zijn de betrokken teamleden altijd op de hoogte van de situatie van de cliënt en werken aanvullend aan elkaar. 

We spreken van ‘onze’ cliënt!

De aanstaande zwangere, zwangere vrouw, haar partner en hun (ongeboren) kind staan voor ons centraal

Dit betekent dat…

Aandacht
We onze zwangere en haar partner begeleiden met expliciete, persoonlijke aandacht. Aandacht voor zowel het fysieke, psychische als sociale welbevinden. De waarden en normen waarmee zij leven zijn hierbij leidend.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Onze zwangere en haar partner optimaal betrokken worden bij de zorg en begeleiding die wij hen geven. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid in dit proces. Het ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ zal hen stimuleren en faciliteren om deze verantwoordelijkheid ook te nemen op basis van de verstrekte informatie De zorgverlener zal open staan voor de eventuele niet gebruikelijke wensen van de zwangere en haar partner. Dit moet wel in veiligheid borgd worden.

Eenduidige voorlichting
De zwangere vrouw en haar partner eenduidige voorlichting ontvangen, waarbij de inhoud van de informatie, ongeacht van welke bron of zorgverlener deze komt, hetzelfde is.

Hetzelfde gezicht
Een zorgverlener het vaste aanspreekpunt voor de zwangere en haar partner is. Deze noemen we de casemanager. Deze werkt nauw samen met de andere zorgverleners in het ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ en heeft duidelijk de regie.

Vanaf preconceptie, tijdens de bevalling, tot en met de overdracht aan de JGZ, is er zo min mogelijk wisseling van zorgverleners.

De aanstaande zwangere, de zwangere vrouw, haar partner en hun (ongeboren) kind kunnen rekenen op de beste kwaliteit

Dit betekent dat…

Evidence based
We de zorg van ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ geven op basis van de best verkrijgbare evidence en best practice. En dat we nieuwe ontwikkelingen goed bijhouden en delen met elkaar. We proactief werken aan kwaliteitsverbetering en werken met een kwaliteitscyclus op VSV niveau.  De zorg is gericht op het voorkomen van medicalisering.

Zorg in goede samenhang
Ons ‘Team Geboortezorg Rivierenland’ zorg in goede samenhang geeft. We hebben laagdrempelige overlegmomenten, duidelijke en doelmatige terugkoppelingen, verwijzingen en overdrachten.

De samenhang voelbaar en zichtbaar is voor onze cliënten. Het ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’ werkt vanuit het principe van een integraal geboortecentrum: een plek van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland waar low-, medium- en high-risk cliënten kunnen bevallen in een huiselijke omgeving. Met aandacht voor zowel fysiologie als pathologie. Deze plek bestaat naast de thuisbevalling.

De processen in het geboortecentrum en bij de thuisbevalling worden afgestemd vanuit het ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’ en zijn vastgelegd in bindende afspraken en wordt hiermee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met als doel de cliënt optimale zorg te geven, in zichtbare samenhang en die naadloos in elkaar overgaat tijdens de bevalling.

We richten ons waar nodig gezamenlijk op gezondheidsbevordering en preventie.

Gezamenlijke zorgpaden
We werken met richtlijnen en zorgpaden waarvan een aantal gezamenlijk zijn ontwikkeld. Ook zorgpaden die door de afzonderlijke beroepsgroepen worden ontwikkeld zijn bekend bij de ander. We werken met een gezamenlijk geboorteplan.

Veilige zorg
We ervaren veilige zorg als ons gemeenschappelijk doel. Het veiligheidsmanagement is integraal onderdeel van de ‘Geboortezorg Rivierenland’. De waarden en normen van de zwangere en haar partner zijn leidend. Indien dit echter de veiligheid van de zorg in de weg staat, dan bespreken we dit met de betrokken zorgverleners en met de zwangere en haar partner.

De zwangere wordt geadviseerd daar te baren waar de veiligheid voor moeder en kind het meest gegarandeerd is. Dat kan zijn thuis of in het ziekenhuis.

De zorg die ‘Geboortezorg Rivierenland’ biedt, voldoet aan de kwaliteitseisen die cliënten en derde partijen zoals de beroepsgroepen, IGZ, zorgverzekeraars etc. stellen.

Beschikbare zorg
Onze zorg is 24/7 tijdig beschikbaar, volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Onze zorg is niet onnodig duur
Onze cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg blijft voorop staan. We willen daarbij graag kleinschalig blijven. We nemen onze verantwoordelijkheid tot doelmatige zorg en zorgen er met elkaar voor dat de zorg in de regio niet onnodig duur wordt.

Dit betekent dat…

Verantwoorde personele kosten
We binnen ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’ zo verantwoord mogelijk omgaan met personele kosten.

De zwangere ontvangt op elk moment de beste zorg van de zorgverlener die hiervoor het meest aangewezen, opgeleid en deskundig is. We voorkomen dat werkzaamheden worden uitgevoerd door zorgverleners die hiervoor overgekwalificeerd zijn.

Verantwoorde materiele kosten
We bewust omgaan met het gebruik van materialen. We kijken welke materialen we mogelijk gezamenlijk en spaarzamer kunnen inkopen.

Gezamenlijke besparingen besteden
Besparingen die we realiseren via gezamenlijke initiatieven vanuit het ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’ besteden we gezamenlijk aan datgene wat volgens het Netwerk het meest prioriteit heeft.

Onze zorg is toekomstbestendig
Met ‘Netwerk Geboortezorg Rivierenland’  anticiperen we gezamenlijk en daadkrachtig op de landelijke ontwikkelingen in de geboortezorg. We houden hiermee een toekomstbestendig zorgaanbod: klantgericht, van hoge kwaliteit en doelmatig.

Tot slot
Wij zijn er ons van bewust dat het proces waarin we zitten continu wordt gevoed door nieuwe inzichten, mogelijkheden en wensen. Daarom zien we deze visie als een proces dat zich in de tijd verder zal ontwikkelen.