Project & wetenschap

Integrale zorg – Implementatie zorgstandaard
In 2009 verscheen het stuurgroep rapport ‘Een Goed Begin’. Voor zorgverleners betrokken bij de geboortezorg in Rivierenland was dit aanleiding om in 2013 hun krachten te bundelen en de samenwerking te intensiveren. In 2016 is gestart met de activiteiten beschreven in het projectplan ‘Integrale Geboortezorg’ van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland. Vanaf maart 2016 is er gedurende 12 maanden gewerkt met vier werkgroepen, te weten: pre- en anticonceptiezorg, prenatale zorg, natale zorg en postnatale zorg. De werkgroepen waren samengesteld met een diversiteit aan zorgverleners, betrokken bij de geboortezorg. Stichting OOGG begeleidde de werkgroepen. Elke werkgroep is 9 tot 10 keer samengekomen om de in het projectplan beschreven activiteiten uit te voeren en te komen tot het opstellen van een basiszorgpad.

Begin mei 2017 werden zes handboeken opgeleverd. Gezamenlijk beschrijven zij het gehele basiszorgpad. Het basiszorgpad beschrijft de zorg die minimaal vereist is voor elke (aanstaande) moeder, haar (on)geboren kind en haar partner. Het doel van het uitwerken van het basiszorgpad en de daarmee gepaard gaande zes handboeken is: 

  • Te komen tot een systematische en uniforme benadering van de verloskundige zorg in de regio
  • Organiseren van eenduidige informatievoorziening en transparantie over de zorg
  • Optimalisatie van de kwaliteit van zorg
  • Meer continuïteit van zorg met streven van zorg op maat (de juiste zorgverlener op het juiste moment in zorg)

In september 2019 zijn alle handboeken en de zorgstandaard geïmplementeerd. In 2020 zijn alle handboeken herzien.

Geboorte Consortium Midden Nederland
Als NGR nemen wij deel aan het Geboorte Consortium Midden Nederland. Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gemotiveerde professionals en organisaties in de Geboortezorg. Sinds 2012 werken wij samen aan het realiseren van de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap. Daarnaast richt het GCMN haar activiteiten op het verder versterken van de regionale samenwerking tussen de 0e, 1e, 2e en 3e lijn met optimale participatie van de zwangere. Als kennisplatform voor 10 regionale VSV’s (en andere relevante partijen in de geboortezorg), bundelt het GCMN gezamenlijk de krachten op thema’s zoals de kwetsbare zwangere, implementatie, Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, onderzoek, regionale protocollen, registraties en audits. Optimale geboortezorg houdt in het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional.

Samenwerking
Onderstaande partijen en organisaties zijn vertegenwoordigd in het consortium: Professionals uit de geboortezorg: kinderartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, GGD, de regionale Perinatale Audit. Binnen diverse studies en projecten wordt o.a. samengewerkt met Zuyd Hogeschool, de AVAG, Wageningen University and Research, GGD Hart voor Brabant, TRANZO Tilburg Universiteit, Erasmus MC.

Voor meer informatie kijk op: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/geboortezorg-landschap/regionale-consortia-geboortezorg/consortium-midden-nederland/

 StEM-onderzoek
In de werkgroep “Zwangere en het ongeboren kind centraal” wordt gewerkt aan de cliëntparticipatie binnen het NGR. De werkgroep heeft besloten hier mee te starten door deel te nemen aan het Stem en Ervaringen van Moeders (StEM) onderzoek. Het doel van StEM is inzicht te verkrijgen in de verwachtingen, voorkeuren en ervaringen van zwangere en pas bevallen vrouwen ten aanzien van de perinatale periode en de geboortezorg in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn. Daaropvolgend het ontwikkelen van een instrument om dit meten.

Binnen dit onderzoek wordt o.a. gebruik gemaakt van enkele kwaliteitsindicatoren zoals deze door het CPZ zijn gedefinieerd [PCQ, BSS (ICHOM) en NPS].

Door te participeren in dit onderzoek voldoen we als Netwerk aan de eisen rondom het organiseren van cliëntparticipatie op een wetenschappelijk onderbouwde wijze, waarbij CPZ betrokken is.

Het onderzoek is gestart begin 2019. Inmiddels zijn de resultaten bekend en hebben we inzichtelijk wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren aan de hand van clientervaringen.

SAZ waarde gedreven (geboorte)zorg
De insteek is uitkomsten van zorg samen te vatten in een dashboard, door bestaande data uit kwaliteitsregistratie (Perined) en DBC-registratie (Logex) aan elkaar te laten knopen (door Value2Health).

Met dit dashboard kunnen cijfers uit verschillende verloskundig samenwerkingsverbanden vergeleken worden waardoor we inzicht krijgen welke complicaties en onderwerpen onze aandacht vragen en te werken naar verbetering van zorg.

Perinatale audit
Perinatale audits vinden sinds 2009 2x per jaar plaats en worden ondersteund door een landelijk netwerk van regioteams. Er wordt gestructureerd en kritisch gekeken naar de geleverde zorg en geëvalueerd of deze voldoet aan de geaccepteerde standaarden of dat sprake was van substandaard factoren (SSF). Indien er sprake was van substandard care worden er verbeteracties geformuleerd.

Werkgroepen
Binnen het netwerk zijn diverse werkgroepen actief waaronder:

  • Werkgroep kwaliteit
  • Werkgroep Multidisciplinair Geboortezorgteam en MDO
  • De Zwangere en het (ongeboren) kind Centraal
  • Werkgroep Commissie Inhoud van Zorg
  • Werkgroep deskundigheidsbevordering

Federatie van VSV’s
Het NGR is lid van de Federatie van VSV’s. Kijk voor meer informatie op: https://www.federatievsv.nl/